oan'e Rane fan it sinTrum, yn it herT fan zaleN schAaf

boule, borrelje en lekker ite. Dat is boel.

BOEL iepenet yn Ljouwert! BOEL is dé jeu-de-boulesbar fan Ljouwert. Lekker ite, drinken & boule mei freonen. Kom del, wy stean yn foar in noflike jûn. Reservear dyn baan, dan soargje wy dat de ballen klearlizze. Balgefoel net fereaske.

reservearje no in baan

in boel MinskeN

BOULE EN ITE MEI FREONEN OF KOLLEGA'S

Fan bedriuwsborrel oant frijgesellefeest: BOEL is ít plak foar in moaie jûn. Op syk nei in leuke ynfolling fan dyn personielsfeest of teamdei? By BOEL bist oan it juste adres.

Ûntdek de mooglikheden

we’re having a ball

HashTag boelleeuwarden

wAt iTe wy hjoed

Streetfood, speciaalbier & cocktails.

By in moaie jûn heart lekker iten. Use sjefkok Tim en syn keukenteam wit eltse dei weer freon en fijân te ferrassen mei poerbeste bites en streetfood gerjochten.

Tsjek it menu

use spulRegels

Noch nea jeu-de-bouled?

Jeu de boules is foaral hiel ienfâldich. Boppedat meist fan ús dyn eigen rigels betinke, ast mar in noflike jûn hast. Dochs benijd nei de offisjele rigels?

Sa wurket it