reservearje

Kom gesellich boulen en borreljen by Boel! Foar 14 hiele euro's hast in hiele baan wêr'st 45 minuten ûnbehindere boele kinst. Reservearje fuortendaliks dyn baan.

Foar 14 euro kinst 45 minuten boule op dyn eigen baan. Boule is it leukst mei 2, 4 of 6 persoanen.

Available Appointments on 29 May 2024

  16:00 – 16:454 spaces available
  16:45 – 17:306 spaces available
  17:30 – 18:158 spaces available
  18:15 – 19:008 spaces available
  19:00 – 19:458 spaces available
  19:45 – 20:306 spaces available
  20:30 – 21:158 spaces available
  21:15 – 22:008 spaces available
  22:00 – 22:458 spaces available

Sa wuRket iT

Reservearje is behoarlik simpel. Bepaal dei & tiidstip, sjoch oft der noch in shuffleboard of boulebaantsje frij is en boek! Sa maklik is it.

Betelje dochst efterôf. Kom fiif minuten foar dyn starttiid & meld dy by oankomst by de BOELbar, dan komt alles goed!

Fragen of help nedich? Mail ús op info@boelleeuwarden.nl

Foar 14 euro kinst 45 minuten spylje op ús shuffleboard.

Available Appointments on 28 May 2024

  16:00 – 16:451 space available
  16:45 – 17:301 space available
  17:30 – 18:151 space available
  18:15 – 19:001 space available
  19:00 – 19:451 space available
  19:45 – 20:301 space available
  20:30 – 21:151 space available
  21:15 – 22:001 space available
  22:00 – 22:451 space available

Sa wurket it

Reservearje is behoarlik simpel. Bepaal dei & tiidstip, sjoch of it shuffleboard frij is en boek! Sa maklik is it.

Betelje dochst nei it shuffeljen. Kom fiif minuten foar dyn starttiid & meld dy by oankomst by de BOELbar, dan komt alles goed!

Fragen of help nedich? Skilje ús op 050 785 34 55