sa kinst us berikke

Hast fragen, opmerkingen, kompliminten, feedback, of wolst gewoan efkes lekker kontakt lizze. Belje, mail of kom gewoan lâns. Goaie wy gelyk efkes in baltsje.

iepeNinGsTiiden

  • MaandagGesloten
  • DinsdagGesloten
  • Woensdag16:00 - 23:00
  • Donderdag16:00 - 00:00
  • Vrijdag15:00 - 01:00
  • Zaterdag13:00 - 01:00
  • Zondag13:00 - 22:00

Adres en route

Breedstraat 48 aka Zalen Schaaf

Op'e fyts? Boel is supergoed berikber op'e fyts en dy kinst by ús foar de doar stalle.

Kom je met de auto? Parkeare kin by ús om'e hoeke yn parkeergarage JUMBO Hoeksterend (parkeren tot 2200!!).

Plan route

ferjitst net in baan te reservearjen?

Reserveer je baan