Wolkom by BOEL yn Ljouwert

BOEL is oprjochte troch & foar freonen. In plak wêr'st mei in groep in moaie tiid hast en wêr'st yn dyn ientjse hinne giest om in potsje te boulen tsjin in frjemd (om der jierren letter mei te trouwen. Soe in goed ferhaal wêze foar ús marketing #boelliefde)

jEu-de-bouLesbaR

boule, borrelje en lekker ite.

BOEL is in jeu-de-boulesbar. Dus neist professioniele jeu-de-boulebanen hawwe wy ek professioniele bartenders, in professioniele keuken mei in professioniele kok. Allegear om klam te lizzen op dat it in serieuze BOEL is.

Reservearje in baantsje

#boeLleeuwarden

wa binne dy lju fan boel?

BOEL is oprjochte troch Peter, Lennart, Henk, Marc & Merijn. Freonen mei boppegemmiddeld folle balgefoel en leafde foar horeca. En yn BOEL komme in boel fan harren dreamen byinoar.

#boeLleeuwarden

werom in jeu-de-boulesbar?

Neat leuker as in baltsje goaie, in bytsje ouwehoere, lekker drankje & hapke. It is allegear net sa yngewikkeld. Tagongklike ferdivedaasje yn'e leukste jeu-de-boulesbar fan Ljouwert-Nederlân-Europa-de wrâld. Prima de luxe!

Reservearje in baantsje

we’re having a ball

HashTag boelleeuwarden

ferjitst net in baan te reservearjen?

Reserveer je baan

iN boeL miNsken

boulen en ite mei freonen of kollega's

By ús kin in hieleboel. Grut, lyts, koart, lang, sakelik, privé; de mooglikheden binne sûnder ein. Kom by ús boulen! Personielsfeest, Fergadering, Frijgesellefeest, Vrijmibo's, Teambuilding, Meetups, Jierdie, Bernefeestjes, Brulloft, Dyn evenemint?

Ûntdek de mooglikheden